Bizimle ilgili tüm gelişmelerden haberdar olmak için E-Bülten'e kaydolabilir veya bizi sosyal medyadan takip edebilirsiniz.

Shopping cart

Subtotal $0.00

View cartCheckout

Kişisel Verilerin Korunması

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA AYDINLATMA METNİ

Özkara Sağlık Hizmetleri ve Ticaret Anonim Şirketi (Düzey Göz) 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanunun 3. Maddesi uyarınca veri sorumlusu sıfatına haiz olup, kişisel verileriniz aşağıda açıklanan çerçevede ve Özel Hastaneler Yönetmeliği ve Sağlık Bakanlığı düzenlemeleri ve sair mevzuata uygun olarak işlenebilecektir.

 • Hangi kişisel verilerin işlendiği

Hastalarımıza sağlık hizmeti sunmak için çeşitli kişisel verileri KVKK ve diğer ilgili mevzuat kapsamında yer alan ilke ve şartlara uygun olarak toplamaktayız. Hastalarımıza sağlık hizmeti sunmak için aşağıdaki veriler tıp merkezimiz tarafından hastalarımızdan, tıbbi teşhis, muayene, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi amacıyla diğer sağlık kurum ve kuruluşlarından veya hasta yakınlarından toplanmaktadır:

 • Adınız, soyadınız,
 • T.C. kimlik bilgileriniz, pasaport numaranız,
 • Doğum yeri ve tarihiniz,
 • Cinsiyetiniz ve medeni haliniz,
 • Adresiniz,
 • Telefon numaranız,
 • E-posta adresiniz,
 • Özkara Sağlık Hizmetleri ve Ticaret Anonim Şirketi size özgülenen hasta protokol numaranız ve sizi tanımlayabileceğimiz diğer kimlik verileriniz,
 • Tıbbi bir müdahele durumunda verebileceğiniz onam formunda belirtilen verileriniz,
 • Sağlık hizmetlerinin finansmanı ve planlaması amacıyla özel sağlık sigortası veya Sosyal Güvenlik Kurumu verileriniz,
 • Tüm tıbbi teşhis, muayene, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi sırasında elde edilen kişisel sağlık verisi başta olmak üzere genel ve özel nitelikli kişisel verileriniz,
 • Hastanelerimizi ziyaretiniz sırasında kapalı devre kamera sistemi görüntü ve kaydınız,
 • Anket, öneri, teşekkür ve şikâyet verileriniz,
 • E-posta, web sitesi iletişim formu veya diğer sair kanallar ile bize ulaştığınızda paylaştığınız diğer verileriniz.
 • Kişisel verilerin hangi amaçla işlendiği

Kişisel verileriniz aşağıda sayılan amaçlarla işlenmektedir:

 • Tıp merkezimiz tarafından sizlere sunulan ürün ve hizmetleri satın alabilmeniz, söz konusu ürün ve hizmetlerden yararlanabilmeniz,
 • Kimlik tespiti ve doğrulanması,
 • Kamu sağlığının korunması, tıbbi teşhis ve tedavi hizmetlerinin yürütülmesi,
 • İlgili yasal mevzuatlarda yer alan hukuki yükümlülüklerin yerine getirilmesi,
 • Tıp merkezimizin iç işleyişi ile günlük operasyonların planlanması ve yönetilmesi,
 • Tıp merkezimizin yönetimi tarafından hasta hakları, hasta deneyimi faaliyetleri çerçevesinde hasta memnuniyetinin ölçülmesi, arttırılması ve araştırılması,
 • Hastalara özel ilaç ve/veya tıbbi malzeme ve/veya cihaz temini,
 • Randevu alınması halinde randevu hakkında hastaların haberdar edilebilmesi, bilgi sağlama ve/veya randevu hatırlatılması,
 • Risk yönetimi ve kalite geliştirme aktivitelerinin yerine getirilmesi,
 • Sağlık hizmetlerini geliştirme amacıyla analiz yapılması,
 • Hasta hizmetleri, mali işler, pazarlama bölümleri tarafından sağlık hizmetlerinizin finansmanı, tetkik, teşhis ve tedavi giderlerinizin karşılanması, müstehaklık sorgusu ve sağlık hizmetlerinin finansmanı kapsamında özel sigorta şirketleri ile talep edilen bilgilerin paylaşılması,
 • Sunulan sağlık hizmetlerinin geliştirilmesi ve iyileştirilmesi amacıyla sağlık hizmetleri kullanımının analiz edilmesi ve sağlık verilerinizi saklama, hizmetlerimize ilişkin soru veya şikayetlerinize yanıt verilmesi,
 • Hasta ilişkileri yönetimi süreçlerinin yürütülmesi,
 • Finans, muhasebe ve fatura süreçlerinin gerçekleştirilebilmesi,
 • Talep/şikayet süreçlerinin takibi,
 • Fiziksel mekân güvenliğinin temini,
 • Organizasyon, etkinlik vb. faaliyetlerinin gerçekleştirilebilmesi,
 • Sözleşme süreçlerinin yürütülmesi,
 • Sağlık kuruluşundaki gelişmeler, kampanyalar, yeni uygulanan tedavi yöntemleri, hizmet alanları ve sunulacak hizmetler ile açılış bilgileri ve benzeri konularda bilgilendirme yapılması,
 • Yetkili kişi ve kurumlara bilgi verilmesi,
 • Ziyaretçi kayıtlarının oluşturulması ve takibi,

Yukarıda bahsi geçen durumların dışında kişisel verileriniz, rızanız alınmak koşuluyla; sağlık kuruluşundaki gelişmeler, yeni uygulanan tedavi yöntemleri, hizmet alanları ve sunulacak hizmetler ile açılış bilgileri ve benzeri konularda bilgilendirme amaçlarıyla işlenebilecektir.

Veri sahipleri açısından korunmasının çeşitli açılardan daha kritik önem teşkil ettiğine inanılan özel nitelikli kişisel verilerin işlenmesinde ise tıp merkezimiz tarafından özel hassasiyet gösterilmektedir. Bu kapsamda, Kurul tarafından belirlenen yeterli önlemlerin alınması şartıyla bu tür veriler, veri sahiplerinin açık rızası olmaksızın işlenmemektedir.

 • Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

Kişisel verileriniz, Kanun ve sair mevzuat kapsamında ve yukarıda yer verilen amaçlarla Özkara Sağlık Hizmetleri ve Ticaret Anonim Şirketi tarafından, özel sigorta şirketleri, Sağlık Bakanlığı ve ilgili birimleri, Sosyal Güvenlik Kurumu, Emniyet Genel Müdürlüğü ve sair kolluk kuvvetleri, Nüfus Genel Müdürlüğü, Türkiye Eczacılar Birliği, optikler ve her türlü yargı makamı, merkezi ve sair üçüncü kişiler, yetki vermiş olduğunuz temsilcileriniz, avukatlar, muhasebe, vergi ve finans danışmanları da dâhil olmak üzere danışmanlık aldığımız üçüncü kişiler, düzenleyici ve denetleyici kurumlar, resmi merciler dâhil sağlık hizmetlerini yukarıda belirtilen amaçlarla geliştirmek veya yürütmek üzere işbirliği yaptığımız iş ortaklarımız ve diğer üçüncü kişiler ile paylaşılabilecektir veya bu kapsamda yurt dışına aktarılabilecektir.

 • Kişisel Verilerin Toplanmasının Yöntemi ve Hukuki Sebepleri

Kişisel verileriniz, her türlü sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, yukarıda yer verilen amaçlar ve Tıp Merkezimizin faaliyet konusuna dahil her türlü işin yasal çerçevede yürütülebilmesi ve bu kapsamda Özkara Sağlık Hizmetleri ve Ticaret Anonim Şirketi’nin akdi ve kanuni yükümlülüklerini tam ve gereği gibi ifa edebilmesi için toplanmakta ve işlenmektedir. İşbu kişiler verilerinizin toplanmasının hukuki sebebi;

 • 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu,
 • 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu,
 • Ayakta Teşhis ve Tedavi Yönetmeliği,
 • Kişisel Sağlık Verilerinin İşlenmesi ve Mahremiyetinin Korunması Yönetmeliği,
 • Sağlık Bakanlığı düzenlemeleri ve sair mevzuat hükümleridir.
 • 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu,
 • 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu
 • 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun,
 • 213 sayılı Vergi Usul Kanunu

Ayrıca, Kanun’un 6. maddesi 3. fıkrasında da belirtildiği üzere sağlık ve kişisel veriler ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbı teşhis, tedavi hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından ilgilinin açık rızası aranmaksızın işlenebilir.

 • Kişisel Verisi İşlenen İlgili Kişinin KVKK 11. madde uyarınca diğer hakları

İlgili mevzuat uyarınca herkes Özkara Sağlık Hizmetleri ve Ticaret Anonim Şirketi’ne başvurarak,

 •  Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 •  Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 •  Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • 7 nci maddede öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 •  Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme,

haklarına sahiptir.

 • Veri Güvenliği

Özkara Sağlık Hizmetleri ve Ticaret Anonim Şirketi kişisel verilerinizi bilgi güvenliği standartları ve prosedürleri gereğince alınması gereken tüm teknik ve idari güvenlik kontrollerine tam uygunlukla korumaktadır. Söz konusu güvenlik tedbirleri, teknolojik imkânlar da göz önünde bulundurularak muhtemel riske uygun bir düzeyde sağlanmaktadır.

 • Şikâyet ve İletişim

Kişisel verileriniz teknik ve idari imkânlar dâhilinde titizlikle korunmakta ve gerekli güvenlik tedbirleri, teknolojik imkânlar da göz önünde bulundurularak olası risklere uygun bir düzeyde sağlanmaktadır. Kanun kapsamındaki taleplerinizi, https://www.duzeygoz.com.tr/ web adresindeki “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Başvuru Formu” nu doldurarak;

 • Cihangir mah. Sulukuyu Sok. No:2 Avcılar/İSTANBUL adresine kargo ile ıslak imzanızı taşıyan bir dilekçe ile “Muhasebe” departmanı dikkatine Zarfına “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Bilgi Talebi” yazılarak gönderebilirsiniz,
 • Noter kanalıyla gönderebilir,
 • Ozkarasaglik@hs.01.kep.tr adresine güvenli elektronik ya da mobil imzalı olarak, kayıtlı elektronik posta adresi veya sistemimizde kayıtlı elektronik e-posta adresiniz aracılığıyla ve/veya
 • Hastanemize hitaben yazdığınız “word veya pdf.” formatındaki bir dosyayı güvenli   e-imza ile imzalayarak kisiselveri@duzeygozmerkezi.com.tr  e-postasına konu kısmına “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Bilgi Talebi” yazarak iletebilirsiniz.

Kanun kapsamındaki taleplerinizi Bilgilendirme Formu doldurarak ve formda belirtilen usullerle tarafımıza iletmenizi rica ederiz.

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ HAKKINDA AÇIK RIZA METNİ

TIP MERKEZİ tarafından 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) kapsamında hazırlanmış olan 7 maddeden oluşan “AYDINLATMA METNİ”nin tamamını okudum, anladım ve hangi kişisel verilerimi ne şekilde işlediği ve açık rızamı dilediğim zaman herhangi bir sınırlamaya tabi olmaksızın geri alabileceğim hakkında bilgi sahibi oldum.

Bu kapsamda Aydınlatma Metni içeriğinde açık rızamın alınması gerektiği belirtilen işleme faaliyetleri için; kişisel verilerimin belirtilen amaçlarla sınırlı olmak kaydıyla, gerekli olan azami süre ve herhalde kanuni zamanaşımı süreleri kadar muhafaza edilerek işlenmesine ve belirtilen kişilere aktarılmasına özgür irademle onay verdiğimi, TIP MERKEZİ tarafından bu işleme faaliyetleri hakkında tereddüde yer vermeyecek şekilde aydınlatılmış olarak bilgilendirildiğimi kabul ve beyan ederim.

TIP MERKEZİ tarafından Aydınlatma Metni içerisinde yer alan çağrı merkezi gibi veri işleyen hizmet sağlayıcılarına kişisel verilerimin aktarılmasına açık rıza verdiğimi kabul ve beyan ederim.

Hızlı

Randevu Al